Program Wyborczy

 • Rozszerzenie oferty kulturalnej wraz z inwestowaniem w kulturę rozumianą jako ludzie i wydarzenia (powrócenie do idei Dni Mogilna, koncerty, występy, atrakcje przez cały weekend)
 • Zapewnienie szerszej informacji o imprezach kulturalnych na łamach prasy, internetu i radia
 • Organizacja jarmarku bożonarodzeniowego.
 • Inicjowanie działań kulturalnych w salach wiejskich (projekcje filmów, występy, wystawy)
 • Wyznaczenie we współpracy z mieszkańcami i na przykład z Lasami Państwowymi profesjonalnych tras biegowych
 • Powrót kajaków i rowerów wodnych na Jezioro Mogileńskie
 • Budowa na terenie miasta i wsi ścieżek rowerowych - asfaltowych
 • Budowa siłowni zewnętrznych, miejsc do streetworkout'u
 • Proporcjonalne wspieranie finansowe wszystkich klubów sportowych na terenie gminy Mogilno
 • Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, mieszkańców, przedsiębiorców, klubów sportowych upowszechniających sport i kulturę
 • Tworzenie warunków do aktywizacji seniorów
 • Stworzenie klubu dla młodzieży (miejsca spotkań dla młodych mieszkańców naszej gminy, które młodzież sama zaprojektuje)
 • Budowa Psiego Parku w Mogilnie
 • Przeprowadzenie konsultacji w celu budowy Parku Wodnego w Mogilnie (na wzór Janikowa lub Ciechocinka)
 • Wprowadzenie mogileńskiego budżetu obywatelskiego oraz podzielenie budżetu sołeckiego i osiedlowego na dwie części:
  1. Konsumpcyjny (np. spotkania integracyjne, utrzymanie świetlicy)
  2. Inwestycyjny (np. ławki, place zabaw, drogi, lampy)
 • Regularne spotkania burmistrza z mieszkańcami w mieście oraz na terenach wiejskich i informacja o planach, obecnej sytuacji gminy oraz wysłuchanie próśb oraz pomysłów mieszkańców
 • Wdrożenie aplikacji ułatwiającej mieszkańcom zgłaszanie wniosków, pytań lub pomysłów
 • Współdziałanie z lokalnymi samorządami z terenu powiatu
 • Ścisła współpraca z Młodzieżową Radą Miejską w Mogilnie oraz Mogileńską Radą Seniorów
 • Zwiększenie środków na działalność organizacji pozarządowych
 • Powołanie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
 • Angażowanie osób z niepełnosprawnościami w działania gminne, szczególnie w zakresie kultury
 • Opracowanie przejrzystych zasad dofinansowania i współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, ciągłe wsparcie dla OSP, doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym wozy bojowe
 • Wsparcie materialne dla Policji , Straży Pożarnej oraz SPZOZ w Mogilnie
 • Wspólne we współpracy z samorządem powiatowym inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i komunikacyjną
 • Systematyczna rozbudowa sieci monitoringu miejskiego - ważnego elementu dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz stopniowa budowa monitoringu wiejskiego
 • Budowa schroniska dla zwierząt
 • Utrzymywanie i wspieranie funduszu sołeckiego
 • Przeznaczenie puli środków na bieżące utrzymanie sal wiejskich
 • Darmowy dostęp do Internetu we wszystkich salach wiejskich
 • Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Ożywienie potencjału gospodarczego naszej gminy, poprzez wprowadzenie ulgi podatkowej i przygotowanie terenów pod inwestycje – systematyczne opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowanie wraz z przedsiębiorcami transparentnego programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zakładającego prolongatę opłat w sytuacjach kryzysowych
 • Powołanie Mogileńskiej Rady Biznesu, której celem będzie m.in. działanie na rzecz umacniania przedsiębiorczości na terenie Gminy Mogilno, budowanie prestiżu środowiska lokalnych przedsiębiorców, konsultowanie inwestycji na terenie gminy, zbieranie opinii i oczekiwań przedsiębiorców, korelacja wspólnych zamierzeń oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Mogilnie mających szczególny wpływ na rozwój gospodarczy Gminy Mogilno.
 • Zapewnienie mieszkańcom merytorycznej pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych
 • Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który ułatwiłby zakładanie firm, zwłaszcza przez młodych mieszkańców (np. powierzchnia biurowa za "złotówkę" na start)
 • Remonty budynków szkół i przedszkoli
 • Stopniowa modernizacja wszystkich boisk przyszkolnych
 • Dofinansowanie przedszkoli celem zwiększenia dostępu do nauki języków obcych i zajęć rytmiczno-muzycznych
 • Pomoc psychologiczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Utworzenie stanowiska Inspektora Nadzoru nad Inwestycjami, czuwającego nad tym, aby inwestycje były projektowane i wykonywane zgodnie z rozsądkiem i ze sztuką budowlaną
 • Racjonalizacja wydatków inwestycyjnych gminy pod kątem wskaźnika cena/jakość
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach według propozycji mieszkańców
 • Przebudowa ul. Hallera i powrót do dwóch pasów ruchu
 • Budowa nowych korytarzy drogowych stanowiących alternatywę dla ul. Hallera
 • Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i na wsi
 • Gruntowna modernizacja lokalnych dróg
 • Budowa nowych miejsc parkingowych
 • Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego
 • Budowa chodników w mieście i na wsi
 • Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy
 • Likwidacja barier architektonicznych
 • Wspieranie programów promujących wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
 • Inwestowanie w OZE w budynkach należących do gminy
 • Uruchomienie Programu "#ZielonePłucaMogilna" – zainicjowanie na niespotykaną skalę inwestycji w nasadzenie drzew i krzewów
 • Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na oszczędne typu LED
 • Powołanie Pełnomocnika ds. Zieleni i Estetyki, który będzie dbał o wygląd naszego miasta

Zróbmy to RAZEM!